Subsidie voor verwijderen van asbest

//Subsidie voor verwijderen van asbest
Subsidie voor verwijderen van asbest

De subsidieregeling  ‘verwijderen asbestdaken’ is op 2 december 2015 gepubliceerd in de Staatscourant. De subsidieregeling voor het verwijderen van asbest op daken richt zich op particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden. Aanvragen van de subsidie voor het verwijderen van asbest is mogelijk vanaf 4 januari 2016 om 09.00 uur.

Voor wie?

De subsidieregeling ‘asbest verwijderen’ kunt u aanvragen als u degene bent die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbest. Particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties of overheden komen hiervoor in aanmerkingen. Overheden die een asbestdak laten verwijderen uit hoofde van een wettelijke taak komen niet in aanmerking voor de subsidie.

Indieningstermijn

U kunt de subsidieregeling ‘asbest verwijderen’ aanvraag uiterlijk tot 31 december 2019 17.00 uur indienen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Aanvragen kunt u doen via MIJNRVO.

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen?

De asbest subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van €25.000 per adres. U kunt alleen in aanmerking komen voor de subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt.

Budget

Voor 2016 is een budget van €10 miljoen beschikbaar voor de asbest subsidie aanvragen. Per jaar wordt een subsidieplafond bekendgemaakt. Indien een aanvraag tijdig wordt ingediend, maar het subsidieplafond is reeds bereikt, verschuift de datum van ontvangst naar 1 januari in het daaropvolgende kalenderjaar. De regeling vervalt met ingang van 1 januari 2020.

subsidie voor verwijderen van asbest

Leefomgeving en gezondheid

Met deze regeling stimuleert het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de verwijdering van asbestdaken vanaf 2016 tot en met 2019. Waarom? Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor er asbestvezels vrijkomen in de leefomgeving. Om het risico voor de gezondheid te beperken is het houden van asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden. Het verbod houdt in dat de eigenaren van asbestdaken in de periode 2016-2024 het asbestdak moeten laten verwijderen. Meer informatie over asbest subsidie aanvragen?
www.ascert.nl
Rijksoverheid verbod op asbestdaken

Wanneer kom ik in aanmerking  voor de subsidie?

Subsidie voor het verwijderen van asbestdaken kunt u alleen aanvragen wanneer u ook degene bent die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak. Particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties en overheden, komen in aanmerking voor deze subsidieregeling.

U kunt de asbest subsidie alleen achteraf aanvragen, dus pas na de verwijdering van het asbestdak. Het is niet toegestaan asbest te verwijderen zonder dat er een inventarisatie is uitgevoerd. Zowel de inventarisatie als de daadwerkelijke verwijdering van het asbestdak moeten worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. Op www.ascert.nl kunt u gecertificeerde inventarisatie- en verwijderingsbedrijven in uw regio vinden.

renovatie-van-asbest

Voor de asbest subsidie verwijderen voor daken regelinggelden de volgende voorwaarden:

  • U bent degene die de factuur voor de asbestverwijdering betaalt.
  • De verwijdering van het asbestdak moet voltooid zijn in de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019.
  • U laat het asbestdak verwijderen door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf.
  • Het gecertificeerde asbestsaneringsbedrijf moet de verwijdering van het astbestdak melden in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Als deze melding niet is gedaan in het LAVS komt uw aanvraag niet in aanmerking voor subsidie.
  • Alleen aanvragen met een totaal geïnventariseerd asbestdak van meer dan 35 m2 komen in aanmerking voor subsidie. Als u het totale oppervlak asbestdak in gedeelten laat verwijderen kunt u voor een verwijderd oppervlak van 35 m2 of minder wel een aanvraag doen, zolang het totale (geïnventariseerde) oppervlak asbestdak maar boven de 35 m2 ligt.
  • U vraagt de asbest subsidie aan binnen 6 maanden na de voltooiingsdatum van de verwijdering van het asbestdak. Als de verwijdering van het dak meerdere dagen in beslag heeft genomen, houdt u dus de laatste dag van de werkzaamheden aan als voltooiingsdatum.
  • Uitbetaling van de subsidie vindt alleen plaats op uw bankrekeningnummer.
  • Per adres bedraagt de subsidie maximaal € 25.000.

Eisen voor asbestverwijderingsbedrijf

In de subsidieregeling verwijderen zijn een aantal eisen voor de aanvrager opgenomen om in aanmerking te komen voor deze asbest subsidie. Drie van deze eisen hebben direct betrekking op het asbestverwijderingsbedrijf die het asbestdak verwijderd. Van deze bedrijven wordt een handeling gevraagd die er aan bijdraagt dat de aanvrager in aanmerking kan komen voor de subsidie.
1. Gecertificeerd bedrijf
Het asbestverwijderingsbedrijf moet een gecertificeerd bedrijf zijn. Een gecertificeerd bedrijf dient in het bezit te zijn van een certificaat als bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, van het arbeidsomstandighedenbesluit. Op de websitewww.ascert.nl zijn gecertificeerde bedrijven per regio terug te vinden.

2. Factuur
Bij de asbest subsidie voor daken moet de aanvrager een factuur meesturen welke afkomstig is van het asbestverwijderingsbedrijf. Op deze factuur moeten een aantal vereiste gegevens zijn vermeld. Deze gegevens zijn:
a)het aantal verwijderde m2 asbestdak
b) de datum waarop de verwijdering van het asbestdak is voltooid
c)het LAVS nummer dat is toegewezen aan het object waar het asbestdak onderdeel van uitmaakt
d)de adresgegevens van het object waarvan het asbestdak is verwijderd
e)de ascert/SCA code van het gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijdering uitvoert.
Het is belangrijk dat de factuur voorzien is van deze gegevens. Als de factuur niet voldoet aan de vereiste gegevens dan komt de aanvraag niet in aanmerking voor de subsidie.
Overheden
Overheden kunnen in aanmerking komen voor deze subsidieregeling. Wanneer zij een asbestdak verwijderen uit hoofde van hun wettelijke taak, krijgen zij geen subsidie vanuit deze regeling.

Geïnventariseerd aantal m2 asbest dak

Voordat u een asbestsanering uitvoert, dient u altijd een inventarisatie te laten doen door een gecertificeerd inventarisatiebedrijf. Dit bedrijf zal het totale aantal m2asbestdak inventariseren op uw adres. Dit aantal geïnventariseerde m2 asbestdak moet meer dan 35 m2 zijn om in aanmerking te komen voor de subsidie. In het inventarisatierapport dat u ontvangt kunt u dit aantal m2 terugvinden.

Voorbeeld

Het kan zijn dat u een geïnventariseerd aantal m2 asbestdak heeft van bijvoorbeeld 50 m2. Het betreft hier twee schuren van ieder 25 m2. U kunt er dan voor kiezen om het astbestdak van de eerste schuur eerst te laten saneren en daarvoor subsidie aan te vragen. Als u aan alle voorwaarden voldoet krijgt u dan voor 25m2asbestdak subsidie uitgekeerd (25m2 x €4,50).

U kunt daarna voor de tweede schuur nogmaals subsidie aanvragen als het tweede asbestdak verwijderd is. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om de gehele verwijdering van beide asbestdaken, dus 50m2 ineens te doen, en voor 50 m2verwijderd asbestdak subsidie aan te vragen. U kan per adres maximaal € 25.000 subsidie ontvangen.

Cookies

Geef hier aan welke cookies wij mogen plaatsen.

Privacybeleid | Sluiten
Of zelf instellen